Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest MROTEX P.P.H. Dariusz Mroczek pod adresem ul. Jana Głogowczyka 22, 51-604 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający numer NIP 8981012626,

Współadministratorzy

spółka Mrotex sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Głogowczyka 22, 51-604 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział pod numerem KRS 0000519218, NIP 8982208076.

Dane kontaktowe Mrotex sp. P.P.H Dariusz Mroczek - punkt kontaktowy dla obu współadministratorów

Można się z nami skontaktować:

 1. Telefonicznie: +48 71 345 90 55
 2. Pod adresem e-mail: iod@mrotex.com
 3. Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Mrotex sp. z o.o pod adresem ul. Jana Głogowczyka 22, 51-604 Wrocław

 4. W ramach umowy o współadminstrowanie dokładamy należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z administratorów możesz zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania podzieliliśmy między sobą w wyraźny sposób, zawierając umowę o współadministrowanie:

  MROTEX P.P.H. Dariusz Mroczek i Partnerzy wykonują obowiązek informacyjny wspólnie MROTEX P.P.H. Dariusz Mroczek odpowiada za umożliwienie wykonywania Ci Twoich praw - w tym celu skontaktuj się z nami, dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

dalej Administrator

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
  1. obsługi zgłoszeń kierowanych przez klienta (formularz kontaktowy);
  2. zapewnienie najlepszej obsługi klienta.
 2. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  2. zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw;
  3. dopasowanie treści zgodnie z Pani/Pana preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkich interesujących produktów;
  4. monitorowanie Pani/Pana aktywności na naszych stronach.
 3. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe po uzyskaniu zgody:
  1. w zakresie przekazywania informacji handlowych oraz promocyjnych za pośrednictwem urządzeń elektronicznych;
  2. publikowania informacji o salonie/gabinecie;
  3. w zakresie nieobjętym uzasadnionym interesem Administratora zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  4. w celu organizacji akcji promocyjnych i konkursów.
 4. Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak została wyrażona. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 5. Do Pani/Pana danych osobowych będzie miał dostęp Administrator.
 6. Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, kurierskie, płatnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Nie wpływa to na Pani/Pana sytuację.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. zawarcie umowy w tym kontaktu – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
   • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
   • statystycznych i archiwizacyjnych;
  2. działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody;
  3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji;
  4. działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Użytkownik ma prawo:
  1. żądać od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych;
  2. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;
  3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://www.giodo.gov.pl/pl);
  4. podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia oferowania usług za pośrednictwem formularza.
 11. Skorzystanie z prawa poprawiania danych, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, sprostowania jak również cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez przesłanie do Administratora takiego żądania na adres e mail iod@mrotex.com lub na adres wskazany w pkt 1.